alt64/fat.c

1932 lines
49 KiB
C

#include <console.h>
#include <malloc.h>
#include "fat.h"
#include "disk.h"
#include "mem.h"
#include "everdrive.h"
#include "sys.h"
#include <libdragon.h>
//FatRecordHdr rec_hdr;
u8 fatLoadLfnPart(u8 *name_ptr, u8 *lfn_buff);
u8 fatCacheLoadTable(u32 sector, u8 save_before_load);
u8 fatCacheLoadData(u32 sector, u8 save_befor_load);
u8 fatGetNextCluster(u32 *cluster);
u8 fatGetTableRecord(u32 cluster, u32 *val);
u8 fatSetTableRecord(u32 cluster, u32 next_cluster);
u8 fatCacheApplyTable();
u8 fatGetFreeRecord(FatRecord *dir_rec, u8 len);
void fatMakeLfnBlock(u8 *name, u8 *lfn_block, u8 block_idx, u8 crc);
u32 fatSectorToCluster(u32 sector);
void strhicase(u8 *str, u8 len);
u8 fatClearClusters(u32 cluster, u8 len);
u8 fatReadCluster(void *dst);
u8 fatOccupyClusters(u32 *base_cluster, u16 len);
void fatOpenDir(u32 cluster);
u8 fatReadDir(FatRecord *rec, u16 max_name_len);
u32 fatClusterToSector(u32 cluster);
u8 fatInitRoot();
u8 fatSkipCluster();
//u8 fatReadMultiClustes(void *dst, u32 max_sectors, u32 *readrd_sectors);
u8 fatMultiClustRW(void *buff, u32 max_sectors, u32 *readrd_sectors, u16 write);
u8 fatResizeFile(FatRecord *rec, u32 req_sec_size);
Dir *dir;
Fat current_fat;
File file;
FatCache *fat_cache;
u16 kot;
u32 *occupy_buff;
vu16 table_changed;
//FatRecord *rec_tmp;
//#define CACHE_SIZE 16
void fatInitRam() {
u16 i;
//rec_tmp = malloc()
dir = malloc(sizeof (Dir));
for (i = 0; i < FAT_MAX_DIR_SIZE; i++) {
dir->rec[i] = malloc(sizeof (FatRecord));
}
dir->path = malloc(1024);
fat_cache = malloc(sizeof (FatCache));
fat_cache->data_sector = malloc(512);
fat_cache->table_sector = malloc(512);
occupy_buff = malloc(16384);
// current_cache->table_frame = current_cache->table_buff;
//cache = &ch;
}
u8 fatInitRoot() {
// u8 resp = 0;
// resp = fatCreateRecIfNotExist(ED_ROOT, 1);
// if (resp)return resp;
// resp = fatCreateRecIfNotExist(ED_SAVE, 1);
// if (resp)return resp;
// resp = fatCreateRecIfNotExist(ED_ROM_CFG, 0);
// if (resp)return resp;
return 0;
}
/*
u8 fatInitRoot() {
u8 resp = 0;
resp = fatCreateRecIfNotExist(ED_ROOT, 1);
if (resp)return resp;
resp = fatCreateRecIfNotExist(ED_SAVE, 1);
if (resp)return resp;
resp = fatCreateRecIfNotExist(ED_ROM_CFG, 0);
if (resp)return resp;
resp = fatCreateRecIfNotExist(ED_OPTIONS, 0);
if (resp)return resp;
return 0;
}*/
u8 fatGetFullName(u8 *name, u32 dir_entry, u32 rec_entry) {
u16 i;
u8 resp;
FatRecord rec_tmp;
fatOpenDir(dir_entry);
for (;;) {
resp = fatReadDir(&rec_tmp, FAT_MAX_NAME_LEN_S);
if (resp)return resp;
if (rec_tmp.name[0] == 0)return FAT_ERR_NOT_EXIST;
if (rec_entry == rec_tmp.entry_cluster) {
for (i = 0; i < FAT_MAX_NAME_LEN_S; i++) {
*name++ = rec_tmp.name[i];
if (rec_tmp.name[i] == 0)return 0;
}
}
}
return 0;
}
u8 fatCreateRecIfNotExist(u8 *name, u8 is_dir) {
u8 resp;
FatRecord rec_tmp;
resp = fatFindRecord(name, &rec_tmp, is_dir);
if (resp == FAT_ERR_NOT_EXIST) {
resp = fatCreateRecord(name, is_dir, 0);
if (resp)return resp;
} else
if (resp)return resp;
return 0;
}
u8 fatInit() {
u8 resp;
u32 reserved_sectors;
resp = diskInit();
if (resp)return resp;
fat_cache->data_sec_idx = 0xffffffff;
fat_cache->table_sec_idx = 0xffffffff;
current_fat.pbr_entry = 0;
table_changed = 0;
//rec_tmp.name = rec_tmp_name;
//for (i = 0; i < FAT_MAX_DIR_SIZE; i++)dir.rec[i].name = (u8 *) & rec_names[i * (FAT_MAX_NAME_LEN + 4) / 4];
//for (i = 0; i < sizeof (rec_names); i++)((u8 *) rec_names)[i] = 0;
resp = fatCacheLoadData(current_fat.pbr_entry, 0);
if (resp)return resp;
fatCacheLoadData(0, 0);
if (!streql("FAT16", &fat_cache->data_sector[0x36], 5) && !streql("FAT32", &fat_cache->data_sector[0x52], 5)) {
current_fat.pbr_entry = (u32) fat_cache->data_sector[0x1c6] | (u32) fat_cache->data_sector[0x1c7] << 8 | (u32) fat_cache->data_sector[0x1c8] << 16 | (u32) fat_cache->data_sector[0x1c9] << 24;
resp = fatCacheLoadData(current_fat.pbr_entry, 0);
//console_printf("dat: %s\n", &cache->buff[0x36]);
if (resp)return resp;
if (!streql("FAT16", &fat_cache->data_sector[0x36], 5) && !streql("FAT32", &fat_cache->data_sector[0x52], 5)) {
return FAT_ERR_INIT;
}
}
if (streql("FAT16", &fat_cache->data_sector[0x36], 5)) {
current_fat.type = FAT_TYPE_16;
current_fat.sectors_per_fat = (u32) fat_cache->data_sector[0x16] | (u32) fat_cache->data_sector[0x17] << 8;
} else {
current_fat.type = FAT_TYPE_32;
current_fat.sectors_per_fat = (u32) fat_cache->data_sector[0x24] | (u32) fat_cache->data_sector[0x25] << 8 | (u32) fat_cache->data_sector[0x26] << 16 | (u32) fat_cache->data_sector[0x27] << 24;
}
reserved_sectors = (u32) fat_cache->data_sector[0x0e] | (u32) fat_cache->data_sector[0x0f] << 8;
current_fat.cluster_size = fat_cache->data_sector[0x0d];
current_fat.root_entry = current_fat.sectors_per_fat * 2 + current_fat.pbr_entry + reserved_sectors;
current_fat.fat_entry = current_fat.pbr_entry + reserved_sectors;
current_fat.data_entry = current_fat.root_entry;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_16) {
current_fat.data_entry += 16384 / 512;
}
current_fat.cluster_byte_size = current_fat.cluster_size * 512;
//fatCacheLoadBuff(fat.root_entry, 0);
//VDP_drawText(APLAN, &cache->buff[0], 0, 2, 20);
//resp = fatCacheLoadTable(0, 0);
//if (resp)return resp;
//debug
resp = fatInitRoot();
if (resp)return resp;
return 0;
}
u8 fatOpenDirByName(u8 *name) {
u8 resp;
FatRecord rec_tmp;
resp = fatFindRecord(name, &rec_tmp, 1);
if (resp)return resp;
fatOpenDir(rec_tmp.entry_cluster);
return 0;
}
void fatOpenDir(u32 cluster) {
if (cluster == 0) {
dir->entry_sector = current_fat.root_entry;
dir->is_root = 1;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_32)cluster = 2;
} else {
dir->entry_sector = fatClusterToSector(cluster);
dir->is_root = 0;
}
dir->entry_cluster = cluster;
dir->current_cluster = cluster;
dir->in_cluster_ptr = 0;
}
u8 fatLoadDirByName(u8 *name) {
u8 resp;
if (streq(name, "/")) {
fatOpenDir(0);
resp = fatLoadDir(dir->entry_cluster);
if (resp)return resp;
} else {
resp = fatOpenDirByName(name);
if (resp)return resp;
resp = fatLoadDir(dir->entry_cluster);
if (resp)return resp;
}
return 0;
}
u8 fatLoadDir(u32 cluster) {
u8 resp;
fatOpenDir(cluster);
for (dir->size = 0; dir->size < FAT_MAX_DIR_SIZE; dir->size++) {
resp = fatReadDir(dir->rec[dir->size], FAT_MAX_NAME_LEN);
if (resp)return resp;
if (dir->rec[dir->size]->name[0] == 0)break;
}
fatSortRecords();
return 0;
}
void fatSortRecords() {
FatRecord *rec_buff;
s32 i;
u8 flag0;
u8 flag1;
u64 name0;
u64 name1;
u32 u;
// VDP_drawText(APLAN, "1", 0, 2, cy++);
for (i = 0; i < dir->size; i++) {
dir->s_records[i] = dir->rec[i];
}
s32 stop, swap, limit;
s32 x = (s32) (dir->size / 2) - 1;
while (x > 0) {
stop = 0;
limit = dir->size - x;
while (stop == 0) {
swap = 0;
for (i = 0; i < limit; i++) {
name0 = 0;
name1 = 0;
for (u = 0; u < 8; u++) {
name0 <<= 8;
name1 <<= 8;
name0 |= dir->s_records[i]->name[u];
name1 |= dir->s_records[i + x]->name[u];
}
name0 |= 0x2020202020202020;
name1 |= 0x2020202020202020;
if (name0 > name1) {
rec_buff = dir->s_records[i];
dir->s_records[i] = dir->s_records[i + x];
dir->s_records[i + x] = rec_buff;
swap = i;
}
}
limit = swap - x;
if (swap == 0)
stop = 1;
}
x = (int) (x / 2);
}
//VDP_drawText(APLAN, "2", 0, 2, cy++);
/*
for (i = 1; i < dir->size;) {
name0 = 0;
name1 = 0;
for (u = 0; u < 8; u++) {
name0 <<= 8;
name1 <<= 8;
name0 |= dir->s_records[i - 1]->name[u];
name1 |= dir->s_records[i]->name[u];
}
// name0 = *((u64 *) dir->s_records[i - 1]->name);
//VDP_drawText(APLAN, "--", 0, 2, cy++);
//name1 = *((u64 *) dir->s_records[i]->name);
if ((name1 | 0x2020202020202020) < (name0 | 0x2020202020202020)) {
rec_buff = dir->s_records[i];
dir->s_records[i] = dir->s_records[i - 1];
dir->s_records[i - 1] = rec_buff;
if (i > 1)i--;
} else {
i++;
}
}
*/
// VDP_drawText(APLAN, "3", 0, 2, cy++);
for (i = 1; i < dir->size;) {
flag0 = dir->s_records[i - 1]->is_dir;
flag1 = dir->s_records[i]->is_dir;
if (flag1 && !flag0) {
rec_buff = dir->s_records[i];
dir->s_records[i] = dir->s_records[i - 1];
dir->s_records[i - 1] = rec_buff;
if (i > 1)i--;
} else {
i++;
}
}
//VDP_drawText(APLAN, "4", 0, 2, cy++);
}
u8 fatReadDir(FatRecord *rec, u16 max_name_len) {
u16 lfn_len = 0;
u16 in_sector_ptr = 0;
u32 current_sector = 0;
u16 i = 0;
u8 *ptr = 0;
u8 resp;
u32 base_sector; // = dir.entry_sector == dir.is_root ? fat.root_entry : fatClusterToSector(dir.current_cluster);
u8 lfn_buff[FAT_MAX_NAME_LEN_S];
//u8 attr;
// u8 attrib;
//cache->buff_sector = ~0;
rec->is_dir = 0;
rec->entry_cluster = 0;
rec->size = 0;
rec->name[0] = 0;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_16 && dir->is_root) {
base_sector = current_fat.root_entry;
} else {
base_sector = fatClusterToSector(dir->current_cluster);
}
for (;;) {
current_sector = base_sector + dir->in_cluster_ptr / 512;
if (dir->is_root && current_fat.type == FAT_TYPE_16 && dir->in_cluster_ptr >= 16384) {
return 0;
}
if (dir->in_cluster_ptr >= current_fat.cluster_byte_size && (!dir->is_root || current_fat.type == FAT_TYPE_32)) {
//return 0;
//if(dir->current_cluster == 0)dir->current_cluster = 2;
resp = fatGetNextCluster(&dir->current_cluster);
if (resp)return resp;
if (dir->current_cluster == 0) return 0;
base_sector = fatClusterToSector(dir->current_cluster);
current_sector = base_sector; // + dir->in_cluster_ptr / 512;
dir->in_cluster_ptr = 0;
}
in_sector_ptr = dir->in_cluster_ptr & 511;
resp = fatCacheLoadData(current_sector, 0);
if (resp)return resp;
if (fat_cache->data_sector[in_sector_ptr] == 0) {
rec->is_dir = 0;
rec->entry_cluster = 0;
rec->size = 0;
rec->name[0] = 0;
return 0;
//dir->in_cluster_ptr += 32;
// continue;
}
if (fat_cache->data_sector[in_sector_ptr] == 0xe5 || fat_cache->data_sector[in_sector_ptr] == 0x2e || fat_cache->data_sector[in_sector_ptr] == '.') {
dir->in_cluster_ptr += 32;
continue;
}
if (fat_cache->data_sector[in_sector_ptr + 0x0b] == 0x0f) {
i = (fat_cache->data_sector[in_sector_ptr] & 0x0f);
if (i * 13 >= sizeof (lfn_buff) || i == 0) {
dir->in_cluster_ptr += 32; //i * 32; //cache.buff[in_sector_ptr] * 32;
lfn_len = 0;
//VDP_drawText(APLAN, "xxx", 0, 20, 8);
} else {
//while (i--) {
resp = fatLoadLfnPart(&fat_cache->data_sector[in_sector_ptr], lfn_buff);
if (resp)return resp;
dir->in_cluster_ptr += 32;
in_sector_ptr = dir->in_cluster_ptr & 511;
current_sector = base_sector + dir->in_cluster_ptr / 512;
resp = fatCacheLoadData(current_sector, 0);
if (resp)return resp;
lfn_len += 13;
//}
}
} else {
if (lfn_len == 0) {
ptr = &fat_cache->data_sector[in_sector_ptr];
for (i = 0; i < 8; i++)rec->name[i] = *ptr++;
for (i = 7; rec->name[i] == ' '; i--) {
rec->name[i] = 0;
if (i == 0)break;
}
i++;
rec->name[i] = 0;
if (ptr[0] != ' ' || ptr[1] != ' ' || ptr[2] != ' ') {
rec->name[i++] = '.';
rec->name[i++] = *ptr++;
rec->name[i++] = *ptr++;
rec->name[i++] = *ptr++;
rec->name[i] = 0;
}
} else {
if (lfn_buff[0] == '.') {
lfn_buff[0] = 0;
dir->in_cluster_ptr += 32; //i * 32; //cache.buff[in_sector_ptr] * 32;
lfn_len = 0;
continue;
}
ptr = lfn_buff;
if (lfn_len > max_name_len)lfn_len = max_name_len;
for (i = 0; i < lfn_len; i++)rec->name[i] = *ptr++;
rec->name[i] = 0;
}
lfn_len = 0;
ptr = &fat_cache->data_sector[in_sector_ptr];
rec->is_dir = (ptr[0x0b] & 0x10) == 0x10 ? 1 : 0;
rec->entry_cluster = (u32) ptr[0x1a] | (u32) ptr[0x1b] << 8 | (u32) ptr[0x14] << 16 | (u32) ptr[0x15] << 24;
rec->size = (u32) ptr[0x1c] | (u32) ptr[0x1d] << 8 | (u32) ptr[0x1e] << 16 | (u32) ptr[0x1f] << 24;
rec->hdr_idx = (dir->in_cluster_ptr & 511) / 32;
rec->hdr_sector = current_sector;
dir->in_cluster_ptr += 32;
return 0;
/*
} else {
dir->in_cluster_ptr += 32;
}*/
}
}
return 1;
}
u8 fatLoadLfnPart(u8 *buff_ptr, u8 *lfn_buff) {
u8 i;
u8 offset = ((*buff_ptr & 0x0f) - 1) * 13;
u8 *lfn_ptr = &lfn_buff[offset];
if (offset + 13 >= FAT_MAX_NAME_LEN_S)return FAT_LFN_BUFF_OVERFLOW;
buff_ptr++;
for (i = 0; i < 5; i++) {
*lfn_ptr++ = *buff_ptr++;
buff_ptr++;
}
buff_ptr += 3;
for (i = 0; i < 6; i++) {
*lfn_ptr++ = *buff_ptr++;
buff_ptr++;
}
buff_ptr += 2;
*lfn_ptr++ = *buff_ptr++;
buff_ptr++;
*lfn_ptr++ = *buff_ptr++;
return 0;
}
u8 fatCacheLoadData(u32 sector, u8 save_befor_load) {
u8 resp;
//if(cache->grobovik != 333)console_printf("b: %u\n", cache->grobovik);
//console_printf("a: %u\n", cache->buff_sector);
if (fat_cache->data_sec_idx == sector)return 0;
if (save_befor_load) {
resp = diskWrite(fat_cache->data_sec_idx, fat_cache->data_sector, 1);
}
fat_cache->data_sec_idx = sector;
//addr=addr*512, buff, lenght 1
resp = diskRead(fat_cache->data_sec_idx, fat_cache->data_sector, 1);
//console_printf("c: %u\n", cache->buff_sector);
//joyWait();
return resp;
}
u8 fatCacheSaveData() {
return diskWrite(fat_cache->data_sec_idx, fat_cache->data_sector, 1);
}
u8 fatCacheLoadTable(u32 sector, u8 save_before_load) {
u8 resp;
sector += current_fat.fat_entry;
if (fat_cache->table_sec_idx == sector)return 0;
if (save_before_load) {
resp = fatCacheApplyTable();
if (resp)return resp;
}
fat_cache->table_sec_idx = sector;
resp = diskRead(fat_cache->table_sec_idx, fat_cache->table_sector, 1);
return resp;
}
u8 fatCacheApplyTable() {
u8 resp;
resp = diskWrite(fat_cache->table_sec_idx, fat_cache->table_sector, 1);
if (resp)return resp;
resp = diskWrite(fat_cache->table_sec_idx + current_fat.sectors_per_fat, fat_cache->table_sector, 1);
table_changed = 0;
return resp;
}
u32 fatClusterToSector(u32 cluster) {
return (cluster - 2) * current_fat.cluster_size + current_fat.data_entry;
}
u32 fatSectorToCluster(u32 sector) {
return current_fat.data_entry + sector / current_fat.cluster_size + 2;
}
u8 fatGetNextCluster(u32 *cluster) {
u8 resp;
resp = fatGetTableRecord(*cluster, cluster);
if (resp)return resp;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_16) {
if (*cluster == 0xffff) {
*cluster = 0;
}
} else {
if (*cluster == 0x0FFFFFFF) {
*cluster = 0;
}
}
return 0;
}
u8 fatOpenFileByeName(u8 *name, u32 wr_sectors) {
//u16 i;
u8 resp;
FatRecord rec;
//rec.name = fat_name;
resp = fatFindRecord(name, &rec, 0);
if (resp)return resp;
if (rec.is_dir)return FAT_ERR_NOT_FILE;
resp = fatOpenFile(&rec, wr_sectors);
if (resp)return resp;
return 0;
}
u8 fatFindRecord(u8 *name, FatRecord *rec, u8 is_dir) {
u8 resp;
u8 *sub_name_ptr;
u8 sub_name[FAT_MAX_NAME_LEN_S];
u8 name_len;
//u8 cy = 2;
//u16 i;
rec->entry_cluster = 0;
for (;;) {
if (*name == '/')name++;
sub_name_ptr = sub_name;
name_len = 0;
while (*name != 0 && *name != '/') {
*sub_name_ptr++ = *name++;
name_len++;
}
*sub_name_ptr = 0;
//for (i = 0; sub_name[i] != 0; i++)if (sub_name[i] == ' ')sub_name[i] = '*';
//VDP_drawText(APLAN, sub_name, 0, 20, cy++);
fatOpenDir(rec->entry_cluster);
for (;;) {
resp = fatReadDir(rec, FAT_MAX_NAME_LEN_S);
//VDP_drawText(APLAN, rec->name, 0, 20, cy++);
if (resp)return resp;
if (rec->name[0] == 0) {
return FAT_ERR_NOT_EXIST;
}
if (streq(sub_name, rec->name)) {
if (*name != 0)break;
if (*name == 0 && ((is_dir && rec->is_dir) || (!is_dir && !rec->is_dir)))break;
}
}
//& ((is_dir && rec->is_dir) || (!is_dir && !rec->is_dir))
if (*name == 0) {
//VDP_drawText(APLAN, "record found+++++", 0, 20, cy++);
//VDP_drawText(APLAN, sub_name, 0, 20, cy++);
return 0;
}
}
return 0;
}
//FatRecordHdr hdr;
/*
void fatGetNameExt(u8 *filename, u8 *name, u8 *ext){
}
*/
void fatSetClustVal(FatRecordHdr *hdr, u32 clust_val) {
((u8 *) & hdr->cluster_lo)[0] = (u32) clust_val & 0xff;
((u8 *) & hdr->cluster_lo)[1] = (u32) clust_val >> 8;
//hdr.cluster_lo = cluster & 0xffff;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_32) {
((u8 *) & hdr->cluster_hi)[0] = (u32) clust_val >> 16;
((u8 *) & hdr->cluster_hi)[1] = (u32) clust_val >> 24;
}
}
#define fatSlen slen
#define fatStrHiCase strhicase
u8 fatCreateRecord(u8 *name, u8 is_dir, u8 check_exist) {
//u8 cy = 10;
u16 i;
FatRecordHdr hdr;
FatRecord rec;
u8 patch[256];
u8 *file_name;
u8 *ptr;
u8 lfn_blocks = 0;
u8 resp;
u8 sum = 0;
u8 nam_len;
u8 ext_len;
u32 cluster;
u8 lfn_block[32];
u32 sub_dir_cluster = 0;
//rec.name = rec_name;
fat_cache->data_sec_idx = ~0;
if (*name != '/')return FAT_ERR_NAME;
if (fatSlen(name) < 2)return FAT_ERR_NAME;
i = fatSlen(name) - 1;
if (name[i] == '.' || name[i] == ' ')return FAT_ERR_NAME;
if (check_exist) {
resp = fatFindRecord(name, &rec, is_dir);
if (resp != FAT_ERR_NOT_EXIST) {
if (resp)return resp;
return FAT_ERR_EXIST;
}
}
memfill(&hdr, 0, 32);
ptr = &name[fatSlen(name)];
i = 0;
while (*ptr != '/')ptr--;
i = 0;
while (name != ptr)patch[i++] = *name++;
patch[i] = 0;
ptr++;
file_name = ptr;
//i = 0;
//while (*ptr != 0)file_name[i++] = *ptr++;
//file_name[i] = 0;
if (fatSlen(file_name) < 1)return FAT_ERR_NAME;
i = fatSlen(file_name);
while (i != 0 && file_name[i] != '.')i--;
if (i == 0)i = fatSlen(file_name);
nam_len = i;
ext_len = fatSlen(file_name);
if (ext_len == nam_len) {
ext_len = 0;
} else {
ext_len -= (nam_len + 1);
}
if (nam_len > 8 || ext_len > 3) {
lfn_blocks = fatSlen(file_name);
if (lfn_blocks % 13 != 0)lfn_blocks += 13;
lfn_blocks /= 13;
for (i = 0; i < 8; i++)hdr.name[i] = file_name[i];
} else {
for (i = 0; i < 8 && file_name[i] != 0 && file_name[i] != '.'; i++)hdr.name[i] = file_name[i];
for (; i < 8; i++)hdr.name[i] = ' ';
}
//VDP_drawText(APLAN, file_name, 0, 2, cy++);
ptr = 0;
if (ext_len != 0)ptr = &file_name[nam_len + 1];
if (ptr != 0) {
hdr.ext[0] = *ptr == 0 ? 0x20 : *ptr++;
hdr.ext[1] = *ptr == 0 ? 0x20 : *ptr++;
hdr.ext[2] = *ptr == 0 ? 0x20 : *ptr++;
} else {
for (i = 0; i < 3; i++)hdr.ext[i] = ' ';
}
fatStrHiCase(hdr.name, 8);
fatStrHiCase(hdr.ext, 3);
hdr.attrib = is_dir ? 0x10 : 0x20;
if (patch[0] != 0) {
resp = fatFindRecord(patch, &rec, 1);
sub_dir_cluster = rec.entry_cluster;
//if (resp == FAT_ERR_NOT_EXIST)VDP_drawText(APLAN, "cant find patch", 0, 2, cy++);
if (resp)return resp;
} else {
rec.entry_cluster = 0;
}
resp = fatGetFreeRecord(&rec, lfn_blocks + 1);
if (resp)return resp;
//rec.hdr_sector = fat->root_entry;
//rec.hdr_idx
resp = fatCacheLoadData(rec.hdr_sector,0);
if (resp)return resp;
if (lfn_blocks != 0) {
hdr.name[7] = '1';
hdr.name[6] = '~';
hdr.name[5] = (rec.hdr_idx + rec.hdr_sector / 32) & 15;
hdr.name[4] = ((rec.hdr_idx + rec.hdr_sector / 32) >> 4) & 15;
hdr.name[5] += hdr.name[5] <= 10 ? 48 : 55;
hdr.name[4] += hdr.name[4] <= 10 ? 48 : 55;
for (sum = i = 0; i < 11; i++) {
if (i < 8) {
sum = (((sum & 1) << 7) | ((sum & 0xfe) >> 1)) + hdr.name[i];
} else {
sum = (((sum & 1) << 7) | ((sum & 0xfe) >> 1)) + hdr.ext[i - 8];
}
}
}
for (i = 0; i < lfn_blocks; i++) {
fatMakeLfnBlock(file_name, lfn_block, lfn_blocks - i - 1, sum);
if (i == 0)lfn_block[0] |= 0x40;
memcopy(lfn_block, &fat_cache->data_sector[rec.hdr_idx * 32], 32);
rec.hdr_idx++;
if (rec.hdr_idx == 16) {
rec.hdr_sector++;
rec.hdr_idx = 0;
resp = fatCacheSaveData();
if (resp)return resp;
//resp = fatCacheLoadData(rec.hdr_sector);
resp = fatCacheLoadData(rec.hdr_sector, 0);
if (resp)return resp;
}
}
/*
if (lfn_blocks != 0) {
resp = diskWriteSector(cache->buff_sector, cache->buff);
if (resp)return resp;
}
*/
if (is_dir) {
//ocuppy function may destroy cache buff data
if (lfn_blocks != 0) {
resp = diskWrite(fat_cache->data_sec_idx, fat_cache->data_sector, 1);
if (resp)return resp;
}
cluster = 0;
resp = fatOccupyClusters(&cluster, 1);
if (resp)return resp;
fatSetClustVal(&hdr, cluster);
fat_cache->data_sec_idx = ~0;
resp = fatCacheLoadData(rec.hdr_sector, 0);
if (resp)return resp;
}
hdr.date = 0x5d11;
hdr.time = 0;
memcopy(&hdr, &fat_cache->data_sector[rec.hdr_idx * 32], 32);
//resp = diskWriteSector(current_cache->data_sec_idx, current_cache->data_sector);
resp = fatCacheSaveData();
if (resp)return resp;
if (is_dir) {
u32 sector = fatClusterToSector(cluster);
resp = fatClearClusters(cluster, 1);
if (resp)return resp;
resp = fatCacheLoadData(sector, 0);
if (resp)return resp;
memfill(&hdr, 0, 32);
//memcopy((void *)rawData, &hdr, 32);
hdr.attrib = 0x10;
ptr = (u8 *) & hdr;
for (i = 0; i < 11; i++)ptr[i] = 0x20;
ptr[0] = 0x2e;
fatSetClustVal(&hdr, cluster);
memcopy(&hdr, fat_cache->data_sector, 32);
fatSetClustVal(&hdr, sub_dir_cluster);
ptr[1] = 0x2e;
memcopy(&hdr, fat_cache->data_sector + 32, 32);
fatCacheSaveData();
//fatCacheLoadData()
}
return 0;
}
u8 fatCreateRecord2(u8 *name, u8 is_dir, u8 check_exist) {
//u8 cy = 10;
u16 i;
FatRecordHdr hdr;
FatRecord rec;
u8 patch[FAT_MAX_NAME_LEN_S];
u8 *file_name; //[FAT_MAX_NAME_LEN_S];
u8 *ptr;
u8 lfn_blocks = 0;
u8 resp;
u8 sum = 0;
u8 nam_len;
u8 ext_len;
u32 cluster;
u8 lfn_block[32];
u32 sub_dir_cluster = 0;
//rec.name = rec_name;
fat_cache->data_sec_idx = ~0;
if (*name != '/')return FAT_ERR_NAME;
if (slen(name) < 2)return FAT_ERR_NAME;
i = slen(name) - 1;
if (name[i] == '.' || name[i] == ' ')return FAT_ERR_NAME;
if (check_exist) {
resp = fatFindRecord(name, &rec, is_dir);
if (resp != FAT_ERR_NOT_EXIST) {
if (resp)return resp;
return FAT_ERR_EXIST;
}
}
memfill(&hdr, 0, 32);
ptr = &name[slen(name)];
i = 0;
while (*ptr != '/')ptr--;
i = 0;
while (name != ptr)patch[i++] = *name++;
patch[i] = 0;
ptr++;
file_name = ptr;
//i = 0;
//while (*ptr != 0)file_name[i++] = *ptr++;
//file_name[i] = 0;
if (slen(file_name) < 1)return FAT_ERR_NAME;
i = slen(file_name);
while (i != 0 && file_name[i] != '.')i--;
if (i == 0)i = slen(file_name);
nam_len = i;
ext_len = slen(file_name);
if (ext_len == nam_len) {
ext_len = 0;
} else {
ext_len -= (nam_len + 1);
}
if (nam_len > 8 || ext_len > 3) {
lfn_blocks = slen(file_name);
if (lfn_blocks % 13 != 0)lfn_blocks += 13;
lfn_blocks /= 13;
for (i = 0; i < 8; i++)hdr.name[i] = file_name[i];
} else {
for (i = 0; i < 8 && file_name[i] != 0 && file_name[i] != '.'; i++)hdr.name[i] = file_name[i];
for (; i < 8; i++)hdr.name[i] = ' ';
}
//VDP_drawText(APLAN, file_name, 0, 2, cy++);
ptr = 0;
if (ext_len != 0)ptr = &file_name[nam_len + 1];
if (ptr != 0) {
hdr.ext[0] = *ptr == 0 ? 0x20 : *ptr++;
hdr.ext[1] = *ptr == 0 ? 0x20 : *ptr++;
hdr.ext[2] = *ptr == 0 ? 0x20 : *ptr++;
} else {
for (i = 0; i < 3; i++)hdr.ext[i] = ' ';
}
strhicase(hdr.name, 8);
strhicase(hdr.ext, 3);
hdr.attrib = is_dir ? 0x10 : 0x20;
if (patch[0] != 0) {
resp = fatFindRecord(patch, &rec, 1);
sub_dir_cluster = rec.entry_cluster;
//if (resp == FAT_ERR_NOT_EXIST)VDP_drawText(APLAN, "cant find patch", 0, 2, cy++);
if (resp)return resp;
} else {
rec.entry_cluster = 0;
}
resp = fatGetFreeRecord(&rec, lfn_blocks + 1);
if (resp)return resp;
//rec.hdr_sector = fat.root_entry;
//rec.hdr_idx
resp = fatCacheLoadData(rec.hdr_sector, 0);
if (resp)return resp;
if (lfn_blocks != 0) {
hdr.name[7] = '1';
hdr.name[6] = '~';
hdr.name[5] = (rec.hdr_idx + rec.hdr_sector / 32) & 15;
hdr.name[4] = ((rec.hdr_idx + rec.hdr_sector / 32) >> 4) & 15;
hdr.name[5] += hdr.name[5] <= 10 ? 48 : 55;
hdr.name[4] += hdr.name[4] <= 10 ? 48 : 55;
for (sum = i = 0; i < 11; i++) {
if (i < 8) {
sum = (((sum & 1) << 7) | ((sum & 0xfe) >> 1)) + hdr.name[i];
} else {
sum = (((sum & 1) << 7) | ((sum & 0xfe) >> 1)) + hdr.ext[i - 8];
}
}
}
for (i = 0; i < lfn_blocks; i++) {
fatMakeLfnBlock(file_name, lfn_block, lfn_blocks - i - 1, sum);
if (i == 0)lfn_block[0] |= 0x40;
memcopy(lfn_block, &fat_cache->data_sector[rec.hdr_idx * 32], 32);
rec.hdr_idx++;
if (rec.hdr_idx == 16) {
rec.hdr_sector++;
rec.hdr_idx = 0;
resp = fatCacheLoadData(rec.hdr_sector, 1);
if (resp)return resp;
}
}
/*
if (lfn_blocks != 0) {
resp = diskWriteSector(cache->buff_sector, cache->buff);
if (resp)return resp;
}
*/
if (is_dir) {
//ocuppy function may destroy cache buff data
if (lfn_blocks != 0) {
resp = diskWrite(fat_cache->data_sec_idx, fat_cache->data_sector, 1);
if (resp)return resp;
}
cluster = 0;
resp = fatOccupyClusters(&cluster, 1);
if (resp)return resp;
((u8 *) & hdr.cluster_lo)[0] = (u32) cluster & 0xff;
((u8 *) & hdr.cluster_lo)[1] = (u32) cluster >> 8;
//hdr.cluster_lo = cluster & 0xffff;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_32) {
((u8 *) & hdr.cluster_hi)[0] = (u32) cluster >> 16;
((u8 *) & hdr.cluster_hi)[1] = (u32) cluster >> 24;
}
fat_cache->data_sec_idx = ~0;
resp = fatCacheLoadData(rec.hdr_sector, 0);
if (resp)return resp;
}
hdr.date = 0x5d11;
hdr.time = 0;
memcopy(&hdr, &fat_cache->data_sector[rec.hdr_idx * 32], 32);
resp = diskWrite(fat_cache->data_sec_idx, fat_cache->data_sector, 1);
if (resp)return resp;
if (is_dir) {
u32 sector = fatClusterToSector(cluster);
resp = fatClearClusters(cluster, 1);
if (resp)return resp;
resp = fatCacheLoadData(sector, 0);
if (resp)return resp;
memfill(&hdr, 0, 32);
//memcopy((void *)rawData, &hdr, 32);
hdr.attrib = 0x10;
ptr = (u8 *) & hdr;
for (i = 0; i < 11; i++)ptr[i] = 0x20;
ptr[0] = 0x2e;
fatSetClustVal(&hdr, cluster);
memcopy(&hdr, fat_cache->data_sector, 32);
fatSetClustVal(&hdr, sub_dir_cluster);
ptr[1] = 0x2e;
memcopy(&hdr, fat_cache->data_sector + 32, 32);
fatCacheSaveData();
//fatCacheLoadData()
}
return 0;
}
void fatMakeLfnBlock(u8 *name, u8 *lfn_block, u8 block_idx, u8 crc) {
u8 i;
name += block_idx * 13;
for (i = 0; i < 13; i++) {
if (name[i] == 0)break;
}
i++;
for (; i < 13; i++) {
name[i] = 0xff;
}
*lfn_block++ = block_idx + 1;
for (i = 0; i < 5; i++) {
*lfn_block++ = *name == 0xff ? 0xff : *name;
*lfn_block++ = *name == 0xff ? 0xff : 0;
name++;
}
*lfn_block++ = 0x0f;
*lfn_block++ = 0;
*lfn_block++ = crc;
for (i = 0; i < 6; i++) {
*lfn_block++ = *name == 0xff ? 0xff : *name;
*lfn_block++ = *name == 0xff ? 0xff : 0;
name++;
}
*lfn_block++ = 0;
*lfn_block++ = 0;
*lfn_block++ = *name == 0xff ? 0xff : *name;
*lfn_block++ = *name == 0xff ? 0xff : 0;
name++;
*lfn_block++ = *name == 0xff ? 0xff : *name++;
*lfn_block++ = *name == 0xff ? 0xff : 0;
name++;
}
u8 fatGetFreeRecord(FatRecord *dir_rec, u8 len) {
u8 len_ctr = 0;
u32 sector;
u8 resp;
u32 current_cluster = dir_rec->entry_cluster;
u32 next_cluster;
u16 in_cluster_ptr = 0;
u16 i;
u8 is_root = 0;
fat_cache->data_sec_idx = ~0;
if (current_cluster == 0 && current_fat.type == FAT_TYPE_32)current_cluster = 2;
if (current_cluster == 0) {
//current_cluster = fatSectorToCluster(fat->root_entry);
sector = current_fat.root_entry;
is_root = 1;
} else {
sector = fatClusterToSector(current_cluster);
}
//VDP_drawText(APLAN, "get rec", 0, 15, cy++);
while (len_ctr != len) {
resp = fatCacheLoadData(sector,0);
if (resp)return resp;
for (i = 0; i < 512; i += 32) {
if (fat_cache->data_sector[i] == 0 || fat_cache->data_sector[i] == 0xe5) {
if (len_ctr == 0) {
dir_rec->hdr_sector = sector;
dir_rec->hdr_idx = i / 32;
}
len_ctr++;
} else {
len_ctr = 0;
dir_rec->hdr_sector = 0;
}
if (len_ctr == len)return 0;
}
sector++;
in_cluster_ptr++;
if (is_root && current_fat.type == FAT_TYPE_16 && in_cluster_ptr >= 16384 / 512) {
//VDP_drawText(APLAN, "root overflow", 0, 15, cy++);
return FAT_ERR_ROT_OVERFLOW;
}
if (current_fat.type == FAT_TYPE_16 && is_root)continue;
if (in_cluster_ptr == current_fat.cluster_size) {
//VDP_drawText(APLAN, "cluster end", 0, 15, cy++);
next_cluster = current_cluster;
resp = fatGetNextCluster(&next_cluster);
if (resp)return resp;
if (next_cluster == 0) {
//VDP_drawText(APLAN, "need to ocupy cluster for dir", 0, 15, cy++);
resp = fatOccupyClusters(&current_cluster, 1);
if (resp)return resp;
resp = fatClearClusters(current_cluster, 1);
if (resp)return resp;
//VDP_drawText(APLAN, "ocupied!!!!!", TILE_ATTR(cy % 3, 0, 0, 0), 15, cy++);
//cy %= 27;
} else {
current_cluster = next_cluster;
}
sector = fatClusterToSector(current_cluster);
in_cluster_ptr = 0;
}
}
return 0;
}
u8 fatClearClusters(u32 cluster, u8 len) {
u32 i;
u8 resp;
memfill(fat_cache->data_sector, 0x00, 512);
while (len--) {
fat_cache->data_sec_idx = fatClusterToSector(cluster++);
for (i = 0; i < current_fat.cluster_size; i++) {
resp = diskWrite(fat_cache->data_sec_idx++, fat_cache->data_sector, 1);
if (resp)return resp;
}
}
return 0;
}
u8 fatOccupyClusters(u32 *base_cluster, u16 len) {
if ((current_fat.type == FAT_TYPE_16 && *base_cluster == 0xffff) || (current_fat.type == FAT_TYPE_32 && *base_cluster == 0x0FFFFFFF))return FAT_ERR_BAD_BASE_CLUSTER;
u32 *ptr32;
u16 *ptr16;
u16 i;
u32 fat_table_sector = 0;
u16 len_ctr = 0;
u32 first_free_cluster = 0;
u32 cluster_ctr = 0;
u16 fat_page_len = current_fat.type == FAT_TYPE_16 ? 8192 : 4096;
u8 resp = 0;
kot = 0;
//gDrawString("okupy 1", 32, 32);
while (len_ctr < len) {
//memcopy(current_cache->table_frame, occupy_buff, 512);
resp = diskRead(current_fat.fat_entry + fat_table_sector, (void *) ROM_ADDR, 32);
//resp = diskRead(current_fat.fat_entry + fat_table_sector, occupy_buff, 1);
if (resp)return resp;
dma_read(occupy_buff, ROM_ADDR, 32 * 512);
if (current_fat.type == FAT_TYPE_16) {
ptr16 = (u16 *) occupy_buff;
for (i = 0; i < fat_page_len; i++) {
if (*ptr16++ == 0) {
if (first_free_cluster == 0)first_free_cluster = cluster_ctr;
len_ctr++;
if (len_ctr == len)break;
} else if (len_ctr != 0) {
len_ctr = 0;
first_free_cluster = 0;
}
cluster_ctr++;
}
if (cluster_ctr == 0x10000)return FAT_ERR_NO_FRE_SPACE;
} else {
ptr32 = (u32 *) occupy_buff;
for (i = 0; i < fat_page_len; i++) {
if (*ptr32++ == 0) {
if (first_free_cluster == 0)first_free_cluster = cluster_ctr;
len_ctr++;
if (len_ctr == len)break;
} else if (len_ctr != 0) {
len_ctr = 0;
first_free_cluster = 0;
}
cluster_ctr++;
}
}
fat_table_sector += 32;
}
/*
gConsDrawString("oc: ");
gAppendNum(first_free_cluster);
*/
//cache current fact sector to avoid dummy rewrite
/*
cluster = *base_cluster != 0 ? *base_cluster : first_free_cluster;
table_sector = current_fat.type == FAT_TYPE_16 ? cluster / 256 : cluster / 128;
resp = fatCacheLoadTable(table_sector, 0);
if (resp)return resp;*/
if (*base_cluster != 0) {
resp = fatSetTableRecord(*base_cluster, first_free_cluster);
if (resp)return resp;
}
*base_cluster = first_free_cluster;
while (len--) {
if (len == 0) {
resp = fatSetTableRecord(first_free_cluster, 0x0FFFFFFF);
} else {
resp = fatSetTableRecord(first_free_cluster, first_free_cluster + 1);
}
if (resp)return resp;
first_free_cluster++;
}
fatCacheApplyTable();
if (resp)return resp;
return 0;
}
u8 fatGetTableRecord(u32 cluster, u32 *val) {
u8 resp;
u8 *ptr;
u32 table_sector = current_fat.type == FAT_TYPE_16 ? cluster / 256 : cluster / 128;
resp = fatCacheLoadTable(table_sector, 0);
if (resp)return resp;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_16) {
ptr = &fat_cache->table_sector[(cluster & 255) * 2];
*val = (u32) ptr[0] | (u32) ptr[1] << 8;
} else {
ptr = &fat_cache->table_sector[(cluster & 127) * 4];
*val = (u32) ptr[0] | (u32) ptr[1] << 8 | (u32) ptr[2] << 16 | (u32) ptr[3] << 24;
}
return 0;
}
u8 fatSetTableRecord(u32 cluster, u32 next_cluster) {
u8 resp;
u32 table_sector = current_fat.type == FAT_TYPE_16 ? cluster / 256 : cluster / 128;
u8 *ptr;
resp = fatCacheLoadTable(table_sector, table_changed);
if (resp)return resp;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_16) {
ptr = &fat_cache->table_sector[(cluster & 255) * 2];
ptr[0] = (u32) next_cluster >> 0;
ptr[1] = (u32) next_cluster >> 8;
} else {
ptr = &fat_cache->table_sector[(cluster & 127) * 4];
ptr[0] = (u32) next_cluster >> 0;
ptr[1] = (u32) next_cluster >> 8;
ptr[2] = (u32) next_cluster >> 16;
ptr[3] = (u32) next_cluster >> 24;
}
table_changed = 1;
return 0;
}
/*
u8 fatWriteFile(void *src, u32 sectors) {
u8 resp;
u8 *ptr8 = (u8 *) src;
if (file.mode != FILE_MODE_WR)return FAT_ERR_FILE_MODE;
if (sectors > file.sec_available)return FAT_ERR_OUT_OF_FILE;
while (sectors--) {
resp = diskWrite(file.sector, ptr8, 1);
if (resp)return resp;
ptr8 += 512;
resp = fatSkipSectors(1);
if (resp)return resp;
}
if (file.sec_available == 0)file.mode = 0;
return 0;
}*/
u8 fatWriteFile(void *src, u32 sectors) {
u8 resp;
u8 *ptr8 = (u8 *) src;
u32 len;
u32 readed;
if (file.mode != FILE_MODE_WR)return FAT_ERR_FILE_MODE;
if (sectors > file.sec_available)return FAT_ERR_OUT_OF_FILE;
while (sectors) {
if (file.in_cluster_ptr == 0 && sectors >= current_fat.cluster_size) {
resp = fatMultiClustRW(src, sectors, &readed, 1);
sectors -= readed;
//console_printf("len: %d\n", readed);
//joyWait();
} else {
len = sectors + file.in_cluster_ptr < current_fat.cluster_size ? sectors : 1;
//console_printf("len: %d\n", len);
//joyWait();
resp = diskWrite(file.sector, ptr8, len);
if (resp)return resp;
ptr8 += 512 * len;
resp = fatSkipSectors(len);
if (resp)return resp;
sectors -= len;
}
}
if (file.sec_available == 0)file.mode = 0;
return 0;
}
u8 fatReadFile(void *dst, u32 sectors) {
u8 resp;
u32 readed;
u32 len;
if (file.mode != FILE_MODE_RD)return FAT_ERR_FILE_MODE;
if (sectors > file.sec_available)return FAT_ERR_OUT_OF_FILE;
while (sectors) {
if (sectors < current_fat.cluster_size || file.in_cluster_ptr != 0) {
len = current_fat.cluster_size - file.in_cluster_ptr;
if (len > sectors)len = sectors;
resp = diskRead(file.sector, dst, len);
if (resp)return resp;
dst += 512 * len;
resp = fatSkipSectors(len);
if (resp)return resp;
sectors = sectors >= len ? sectors - len : 0;
} else {
resp = fatMultiClustRW(dst, sectors, &readed, 0);
if (resp)return resp;
dst += readed * 512;
sectors -= readed;
}
}
if (file.sec_available == 0)file.mode = 0;
return 0;
}
/*
u8 fatReadPartialFile(void *dst, u32 sectors, int b_offset) {
//1048576 * 8 sectors
//secotrs = datei gesamt-sektoranzahl
u8 resp;
u32 readed;
u32 len;
if (file.mode != FILE_MODE_RD)return FAT_ERR_FILE_MODE;
if (end_sector > file.sec_available || offset_sector > file.sec_available)return FAT_ERR_OUT_OF_FILE;
//first run b_offset = 0 -> 1Mb lesen
//also einmal tmp_sectors
//zweiter run b_offset = 1 -> 1Mb lesen
//aber ab offset 1024*1024 * 1
tmp_sectors = 1024*1024; //1048576
//for(int i=0; i < ;i++){ //1 mb
while (tmp_sectors) {
//gesamt < 4096 (8*512) oder c_ptr!=0 -> >first run?
if (sectors < current_fat.cluster_size || file.in_cluster_ptr != 0) {
//rest sectores
len = current_fat.cluster_size - file.in_cluster_ptr;
if (len > sectors)len = sectors;
resp = diskRead(file.sector, dst, len); //len in sectors
if (resp)return resp;
dst += 512 * len;
resp = fatSkipSectors(len);
if (resp)return resp;
sectors = sectors >= len ? sectors - len : 0;
} else {
//anfang liest ganze 512 cluster
//sectors sollte offset+1Mb
resp = fatMultiClustRW(dst, sectors, &readed, 0);
if (resp)return resp;
dst += readed * 512;
sectors -= readed; //zieht großen block ab
}
}
if (file.sec_available == 0)file.mode = 0;
return 0;
}
*/
u8 fatMultiClustRW(void *buff, u32 max_sectors, u32 *readrd_sectors, u16 write) {
u8 resp;
u32 clust = max_sectors / current_fat.cluster_size;
if (max_sectors % current_fat.cluster_size != 0)clust++;
u32 begin_sect = file.sector;
u32 len = 0;
u32 prev_clust = file.cluster;
u32 max_len = 0x2000000 / current_fat.cluster_byte_size;
while (clust-- && len < max_len) {
len++;
resp = fatSkipCluster();
if (resp)return resp;
if (prev_clust + 1 != file.cluster)break;
prev_clust = file.cluster;
}
len *= current_fat.cluster_size;
if (len > max_sectors)len = max_sectors;
*readrd_sectors = len;
if (write) {
resp = diskWrite(begin_sect, buff, len);
} else {
resp = diskRead(begin_sect, buff, len);
}
return resp;
}
u8 fatSkipCluster() {
u8 resp;
resp = fatGetNextCluster(&file.cluster);
if (resp)return resp;
file.sec_available = file.sec_available < current_fat.cluster_size ? 0 : file.sec_available - current_fat.cluster_size;
if (file.sec_available != 0 && file.cluster == 0)return FAT_ERR_OUT_OF_TABLE;
file.sector = fatClusterToSector(file.cluster);
file.in_cluster_ptr = 0;
if (file.sec_available == 0)file.mode = 0;
return 0;
}
u8 fatReadCluster(void *dst) {
u8 resp;
if (file.mode != FILE_MODE_RD)return FAT_ERR_FILE_MODE;
resp = diskRead(file.sector, dst, current_fat.cluster_size);
if (resp)return resp;
dst += current_fat.cluster_byte_size;
resp = fatGetNextCluster(&file.cluster);
//file.cluster ++;
if (resp)return resp;
file.sec_available = file.sec_available < current_fat.cluster_size ? 0 : file.sec_available - current_fat.cluster_size;
if (file.sec_available != 0 && file.cluster == 0)return FAT_ERR_OUT_OF_TABLE;
file.sector = fatClusterToSector(file.cluster);
file.in_cluster_ptr = 0;
if (file.sec_available == 0)file.mode = 0;
return 0;
}
u8 fatSkipSectors(u32 sectors) {
u8 resp;
if (sectors == 0)return 0;
if (sectors > file.sec_available)sectors = file.sec_available;
while (sectors--) {
file.sector++;
file.sec_available--;
file.in_cluster_ptr++;
if (file.in_cluster_ptr == current_fat.cluster_size) {
resp = fatGetNextCluster(&file.cluster);
if (resp)return resp;
if (file.cluster == 0 && sectors != 0)return FAT_ERR_OUT_OF_TABLE;
file.sector = fatClusterToSector(file.cluster);
file.in_cluster_ptr = 0;
}
}
return 0;
}
u8 fatOpenFile(FatRecord *rec, u32 wr_sectors) {
u8 resp;
file.sec_available = rec->size / 512;
if ((rec->size & 511) != 0)file.sec_available++;
file.cluster = rec->entry_cluster;
file.in_cluster_ptr = 0;
file.mode = wr_sectors == 0 ? FILE_MODE_RD : FILE_MODE_WR;
if (wr_sectors > file.sec_available) {
resp = fatResizeFile(rec, wr_sectors);
if (resp)return resp;
if (file.cluster == 0)file.cluster = rec->entry_cluster;
file.sec_available = wr_sectors;
}
file.sector = fatClusterToSector(file.cluster);
return 0;
}
/*
u8 fatOpenFile(FatRecord *rec, u32 wr_sectors) {
u8 resp;
u32 clusters_need;
FatRecordHdr hdr;
u32 clust;
u32 size;
u32 clusters_available;
u32 wr_clusters_req;
current_cache->data_sector = ~0;
memcopy(rec, &file.rec, sizeof (FatRecord));
file.sec_available = file.rec.size / 512;
if ((file.rec.size & 511) != 0)file.sec_available++;
file.cluster = file.rec.entry_cluster;
file.in_cluster_ptr = 0;
file.mode = wr_sectors == 0 ? FILE_MODE_RD : FILE_MODE_WR;
clusters_available = file.sec_available / current_fat.cluster_size;
if ((file.sec_available & (current_fat.cluster_size - 1)) != 0)clusters_available++;
wr_clusters_req = wr_sectors / current_fat.cluster_size;
if ((wr_sectors & (current_fat.cluster_size - 1)) != 0)wr_clusters_req++;
if (wr_sectors > file.sec_available) {
if (clusters_available == 0 || clusters_available < wr_clusters_req) {
//VDP_drawText(APLAN, "ned to get some clusters", 0, 2, cy++);
clusters_need = (wr_sectors - file.sec_available);
if ((clusters_need & (current_fat.cluster_size - 1)) != 0)clusters_need += current_fat.cluster_size;
clusters_need /= current_fat.cluster_size;
clust = file.cluster;
if (clusters_available != 0)clust += clusters_available - 1;
resp = fatOccupyClusters(&clust, clusters_need);
if (resp)return resp;
if (file.cluster == 0)file.cluster = clust;
}
file.sec_available = wr_sectors;
current_cache->data_sector = ~0;
fatCacheLoadBuff(file.rec.hdr_sector, 0);
memcopy(&current_cache->data_frame[file.rec.hdr_idx * 32], &hdr, 32);
size = file.sec_available * 512;
//hdr.size = 0x12345;
((u8 *) & hdr.size)[0] = (u32) size;
((u8 *) & hdr.size)[1] = (u32) size >> 8;
((u8 *) & hdr.size)[2] = (u32) size >> 16;
((u8 *) & hdr.size)[3] = (u32) size >> 24;
((u8 *) & hdr.cluster_lo)[0] = (u32) file.cluster & 0xff;
((u8 *) & hdr.cluster_lo)[1] = (u32) file.cluster >> 8;
//hdr.cluster_lo = cluster & 0xffff;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_32) {
((u8 *) & hdr.cluster_hi)[0] = (u32) file.cluster >> 16;
((u8 *) & hdr.cluster_hi)[1] = (u32) file.cluster >> 24;
}
memcopy(&hdr, &current_cache->data_frame[file.rec.hdr_idx * 32], 32);
resp = diskWrite(current_cache->data_sector, current_cache->data_frame, 1);
if (resp)return resp;
}
file.sector = fatClusterToSector(file.cluster);
return 0;
}
*/
u8 fatResizeFile(FatRecord *rec, u32 req_sec_size) {
u8 resp;
u32 sec_available;
u32 wr_clusters_req;
u32 clusters_available;
u32 clusters_need;
u32 clust;
u16 i;
FatRecordHdr *hdr;
u32 size;
sec_available = rec->size / 512;
if ((rec->size & 511) != 0)sec_available += 512;
if (req_sec_size <= sec_available)return FAT_ERR_RESIZE;
clusters_available = sec_available / current_fat.cluster_size;
if ((sec_available % current_fat.cluster_size) != 0)clusters_available++;
wr_clusters_req = req_sec_size / current_fat.cluster_size;
if (req_sec_size % current_fat.cluster_size != 0)wr_clusters_req++;
if (clusters_available < wr_clusters_req) {
clusters_need = (wr_clusters_req - clusters_available);
clust = rec->entry_cluster;
if (clusters_available != 0) {
for (i = 0; i < clusters_available - 1; i++) {
fatGetNextCluster(&clust);
}
}
resp = fatOccupyClusters(&clust, clusters_need);
if (rec->entry_cluster == 0)rec->entry_cluster = clust;
if (resp)return resp;
}
//resp = fatCacheLoadData(rec->hdr_sector);
resp = fatCacheLoadData(rec->hdr_sector, 0);
if (resp)return resp;
hdr = (FatRecordHdr *) & fat_cache->data_sector[rec->hdr_idx * 32];
size = req_sec_size * 512;
((u8 *) & hdr->size)[0] = (u32) size;
((u8 *) & hdr->size)[1] = (u32) size >> 8;
((u8 *) & hdr->size)[2] = (u32) size >> 16;
((u8 *) & hdr->size)[3] = (u32) size >> 24;
((u8 *) & hdr->cluster_lo)[0] = (u32) rec->entry_cluster & 0xff;
((u8 *) & hdr->cluster_lo)[1] = (u32) rec->entry_cluster >> 8;
if (current_fat.type == FAT_TYPE_32) {
((u8 *) & hdr->cluster_hi)[0] = (u32) rec->entry_cluster >> 16;
((u8 *) & hdr->cluster_hi)[1] = (u32) rec->entry_cluster >> 24;
}
resp = fatCacheSaveData();
if (resp)return resp;
return 0;
}